Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van haagaanplanten.nl kunt u hier downloaden of op deze pagina doornemen:

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Haagaanplanten.nl versie 15 januari 2024

 

1. Begripsomschrijvingen:

1.1     haagaanplanten.nl:

Metsemakers-Penders vof, h.o.d.n. haagaanplanten.nl

Heldenseweg 7A

6086 PD Neer (NL)

Tel: 06-30050536 (maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 18:00 uur)

           06-42234413 (maandag t/m zaterdag tussen 9:00 en 18:00 uur)

E-mailadres: info@haagaanplanten.nl

KvK-nummer: 64094359

BTW-identificatienummer: NL.855519307.B.01

1.2.   Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van hagen en andere beplantingen. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

1.3.  Dienst: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen de wederpartij en haagaanplanten.nl zijn overeengekomen.

1.4. Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of tot ontwikkeling te komen; potgrond en basisbemesting.

1.5. Dode materialen: alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van haagaanplanten.nl vallen.

1.6. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, inclusief consumenten, die aan haagaanplanten.nl de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen als in artikel 1.2. omschreven.

1.7.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

1.8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen haagaanplanten.nl en de wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en haagaanplanten.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

2. Toepasselijkheid:

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop tussen haagaanplanten.nl en de wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met haagaanplanten.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. In het geval dat een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden haagaanplanten.nl en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

3. Het aanbod / de offerte:

3.1  Voordat een aanbod/offerte wordt uitgebracht, heeft haagaanplanten.nl de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de wederpartij de plicht haagaanplanten.nl deze informatie te verstrekken, onder andere middels foto's. Zo dient de grond waarin de aanplant moet worden geplant, goed met een spade (schop) te bewerken zijn en geschikt voor het planten van de haag. De grond dient derhalve geen oude boomstronken, beton etc. te bevatten. Ook dient de tuin te zijn voorzien van goed te bewerken aarde en vrij te zijn van korrelmix of zware klei. Bij nieuwbouw of een nieuw in te richten tuin, dient het grondwerk klaar te zijn (met uitzondering van de plantensleuf voor de haag, dat doen wij). De te beplanten strook moet op de juiste hoogte zijn gebracht, bijvoorbeeld op gelijke hoogte van de al aanwezige of nog aan te brengen bestrating (dus niet nadat de haag is gezet nog ophogen of afgraven).

3.2  Haagaanplanten.nl brengt het aanbod/de offerte schriftelijk uit. Als via de webshop van haagaanplanten.nl wordt besteld, is het totale eindbedrag het aanbod/offertebedrag voor het aantal opgegeven planten, tenzij er buiten het plaatsen van een haag extra werkzaamheden verricht dienen te worden (zoals onder andere het afvoeren van grond, afleveren van extra grond inclusief extra potgrond, het verwijderen van objecten uit de grond).

3.3  Het aanbod/de offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangst, tenzij uit het aanbod/de offerte anders blijkt.

3.4  Het aanbod/de offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de wederpartij aan haagaanplanten.nl verstrekte informatie.

3.5. Als haagaanplanten.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod/de offerte binden haagaanplanten.nl niet.

3.6. Het aanbod/de offerte vermeldt de wijze van betaling.

 

4. De overeenkomst:

4.1. De overeenkomst tot de te verrichten werkzaamheden en koop van de daarbij behorende producten, alsmede de aanvulling en/of wijziging daarvan, komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod/de offerte door de wederpartij.

4.2. Een bestelling via de webshop van haagaanplanten.nl is eveneens een aanvaarding.

4.3. Indien de wederpartij het aanbod/de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt haagaanplanten.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door haagaanplanten.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft haagaanplanten.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal haagaanplanten.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.5. Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van het aanbod/de offerte behoudens tegenbewijs door de wederpartij, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeenkomen.

4.6. De aanvaarding van het aanbod/de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de wederpartij ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen 10 dagen na offertedatum.

4.7. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden haagaanplanten.nl niet.

4.8. Haagaanplanten.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien haagaanplanten.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.9. Afspraken en overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van haagaanplanten.nl bevoegde medewerkers van haagaanplanten.nl binden deze laatste niet, tenzij zij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de wederpartij verstrekt haagaanplanten.nl steeds een kwitantie.

4.10. Haagaanlanten.nl zal uiterlijk bij het aanbod/offerte van het product en/of de werkzaamheden aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Het bezoekadres van de vestiging van haagaanplanten.nl waar de consument met klachten terecht kan;

b. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing op de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

c. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

e. De voorwaarden en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

f. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

g. De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het regulier basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

h. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

i. De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

j. De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

k. De gedragscodes waaraan haagaanplanten.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

l. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

4.11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

5. Overeenkomst op afstand met consumenten:

5.1.  Dit artikel geldt voor overeenkomsten op afstand gesloten met consumenten

5.2   Herroepingsrecht bij levering van producten:

5.3.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan haagaanplanten.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit geldt alleen voor planten of andere goederen die zijn besteld zonder een aanplanting door haagaanplanten.nl

5.4.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan haagaanplanten.nl retourneren., conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.5   Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan de consument doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

5.6.  Herroepingsrecht bij levering van diensten/werkzaamheden, in dit geval het aanplanten van planten door haagaanplanten.nl:

5.7.  Bij levering van diensten/werkzaamheden heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, een en ander voor zover de dienst nog niet is uitgevoerd.

5.8.  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de haagaanplanten.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

6. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten in geval van herroeping:

6.1.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn. Een modelformulier is aan deze algemene voorwaarden gehecht.

6.2.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

6.3.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de goederen voor zijn rekening. Dit geldt alleen voor planten of andere goederen die zijn besteld zonder een aanplanting door haagaanplanten.nl

6.4.  Als haagaanplanten.nl de goederen moet ophalen dan wordt het oorspronkelijke bedrag aan bezorgkosten in rekening gebracht. Zijn er geen bezorgkosten in rekening gebracht, dan bedraagt het bedrag maximaal € 100,-.

6.5.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal haagaanplanten.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Mochten de goederen niet binnen de 14 dagen na de herroeping retour zijn ontvangen, dan wordt de betalingstermijn opgeschort totdat de goederen in goede orde retour zijn ontvangen.

6.6.  Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst (het aanplanten van de haag) aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument haagaanplanten.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door haagaanplanten.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

7. Uitsluiting herroepingsrecht:

7.1.  Haagaanplanten.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien haagaanplanten.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

7.2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht van de consument geldt bij de volgende producten en diensten:

 1. die door haagaanplanten.nl tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 6. (planten) die tijdens het levertransport licht zijn beschadigd, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de verdere groei van de plant;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop haagaanplanten.nl geen invloed heeft;

 

7.3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten/werkzaamheden:

 1. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroeping verliest zodra haagaanplanten.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd binnen de veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

8. De prijs en prijswijzigingen:

8.1   De prijs die de wederpartij moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief BTW.

8.2.   Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoeringen en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de wederpartij bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.3.   Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals onder andere btw-verhogingen.

 

9. Wijzigingen in werkzaamheden:

9.1.  Wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

9.2.  Alle wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden behoren wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, minderwerk.

9.3.  Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen haagaanplanten.nl en de wederpartij onderling worden verrekend.

 

10. Conformiteit en garantie:

10.1.   Haagaanplanten.nl garandeert dat de geleverde producten/materialen beantwoorden aan de overeenkomst en staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde materialen overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Haagaanplanten.nl ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zandgrond, teelaarde en compost. Haagaanplanten.nl garandeert tevens dat de geleverde producten/materialen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

10.2. Ten aanzien van de door haagaanplanten.nl geleverde diensten geldt dat de overeenkomst tussen haagaanplanten.nl en de wederpartij leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Haagaanplanten.nl garandeert derhalve dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

10.3.   Haagaanplanten.nl geeft bij een aanplanting door haagaanplanten.nl in de maanden:

- september tot en met februari een garantie van 3 maanden op de aangeplante planten

- april tot en met augustus een garantie van 1 maand op de aangeplante planten

Deze garantie geldt alleen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- haagaanplanten.nl heeft de planten aangeplant;

- de haagplanten met kluit of in pot aangeleverd zijn.

- de grond waarin alsook de plek waar de haag geplant is, geschikt is voor de soort haagplant.

- als de grond waarin de planten worden geplant potgrond nodig heeft, onze goede kwaliteit potgrond wordt gebruikt.

- de planten dan wel het wortelgestel van de planten niet aan de zij- en / of onderkant zijn ingesloten door fundamenten, smeerlagen, korrelmix, bestratingszand of andere materialen die de groei van de wortels kunnen belemmeren;

- de planten niet ingesloten worden tussen twee stoepranden of vergelijkbaar materiaal;

- de planten niet vlak onder grote bomen zijn geplant (dit belemmert de voeding- en wateropname van de plant en hindert de ontvangst van zonlicht);

- de planten voldoende zonlicht kunnen ontvangen;

- de planten niet naast wegen, taluds of andere objecten staan, waarvan regenwater richting de planten kan aflopen;

- de planten niet in grond staan die langdurig nat blijft (dus onder andere niet in zware klei of in de buurt van een kapotte waterleiding of rioolbuis of iets dergelijks);

- er faciliteiten aanwezig zijn om de haag voldoende water te kunnen geven;

- onze verzorgingsinstructie wordt nageleefd.

- de garantie wordt niet gegeven als de wederpartij tot uiterlijk een dag voor het aanplanten geen informatie of achteraf gebleken onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt over de grond of de plek waar de planten geplant moeten worden of over andere nadelige omstandigheden voor de planten.

10.4   De termijn van de garantie start op de datum van aanplanting van de planten door haagaanplanten.nl.

10.5. Haagaanplanten.nl staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de geleverde producten ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de wederpartij, waaronder het gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de wederpartij of derden aan het geleverde (waaronder ook het ophogen of afgraven van de grond rondom de haag) hebben aangebracht. Alsook als gevolg van wildvraat, insecten en uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden. Evenmin staat haagaanplanten.nl in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

10.6.  Indien de planten niet goed aanslaan, ziek worden of dreigen te sterven, dient de wederpartij zo snel mogelijk contact op te nemen met haagaanplanten.nl zodat in een vroeg stadium onderzoek kan worden gedaan naar de oorzaak en eventueel herstel mogelijk gemaakt kan worden

 

11. Levering en uitvoering:

11.1.   Als plaats van de levering geldt het adres dat de wederpartij aan haagaanplanten.nl heeft kenbaar gemaakt.

11.2.   Levering vindt plaats doordat de producten in de macht wordt gesteld aan de wederpartij dan wel een door hem aangewezen derde. Na levering gaat het risico van de zaak over op de wederpartij.

11.3.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij haagaanplanten.nl tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen aan haagaanplanten.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.4.  De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

11.5.  In het geval dat de wederpartij op de plaats van de levering de producten weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde goederen worden opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij, nadat haagaanplanten.nl de wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld. Eventuele door haagaanplanten.nl geleden schade dient door de wederpartij te worden vergoed.

11.6.  De wederpartij draagt er zorg voor dat het werk ongestoord uitgevoerd kan worden op de afgesproken tijden.

11.7.  De wederpartij zorgt ervoor dat alle relevante gegevens op tijd (uiterlijk een dag voor het aanplanten) ter beschikking staan van haagaanplanten.nl.

11.8.  Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen haagaanplanten.nl en de wederpartij een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. Deze is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

11.9.  Indien haagaanplanten.nl gegevens of instructies nodig heeft van de wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of uitvoering, vangt de leveringstijd of uitvoeringstermijn aan nadat de wederpartij deze aan haagaanplanten.nl heeft verstrekt.

11.10. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal haagaanplanten.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en naar gelang de beschikbare levertijden, zoals op de website vermeld, uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling plaatst bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

11.11. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal haagaanplanten.nl het bedrag dat de wederpartij reeds voldaan heeft onverwijld terugbetalen.

11.12. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal haagaanplanten.nl zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

11.13. Indien naar het oordeel van haagaanplanten.nl de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren.

11.14. Onder oplevering van de werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de wederpartij. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • hetzij wanneer haagaanplanten.nl aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst;
 • hetzij wanneer de wederpartij het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd;

 

12. Opschorting en ontbinding:

12.1.  Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft haagaanplanten.nl het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is haagaanplanten.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is haagaanplanten.nl bevoegd de nakoming van haar verplichtingen en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de overeenkomst haagaanplanten.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de wederpartij een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt of geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom;

12.2.  Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van haagaanplanten.nl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

13. Overmacht:

13.1.  In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van haagaanplanten.nl worden opgeschort. Indien deze periode, waarin haagaanplanten.nl door overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de wederpartij, tenzij in goed overleg ander afspraken zijn gemaakt, de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting  tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht haagaanplanten.nl al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de wederpartij factureren. De wedepartij is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst zou betreffen. Haagaanplanten.nl is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van haar zijde of die van de wederpartij opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem of haar gevergd kan worden.

13.2. Onder overmacht bij de wederpartij wordt niet verstaan de omstandigheid dat haagaanplanten.nl de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de wederpartij niet of niet tijdig zijn uitgevoerd. In zo’n geval behoudt haagaanplanten.nl zich het recht voor om een schadevergoeding voor de geleden schade van de wederpartij te vorderen.

13.3.  Indien naar het oordeel van haagaanplanten.nl de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft haagaanplanten.nl het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft haagaanplanten.nl het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar haar oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

13.4.  Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij haagaanplanten.nl tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt haagaanplanten.nl onmiddellijk contact op met de wederpartij met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

14. Betaling / Niet tijdige betaling:

14.1.  Betaling vindt plaats middels pinbetaling na het aanplanten of een gegarandeerd en door haagaanplanten.nl geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2.  Indien betaling na ontvangst van de factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.3.  Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

14.4.  Haagaanplanten.nl heeft het recht de wederpartij tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 50%.

14.5.  De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan haagaanplanten.nl te melden.

14.6.  De wederpartij is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. Haagaanplanten.nl zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft aan binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

14.8.  Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt haagaanplanten.nl rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

14.9.  Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de wederpartij. De incassokosten bedragen voor consumenten de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten voor andere wederpartijen dan consumenten, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten, in afwijking van artikel 6:96 BW, 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 80,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

14.10. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele gerechtelijke proceskosten.

 

15. Eigendomsvoorbehoud:

          Alle geleverde producten / zaken blijven eigendom van haagaanplanten.nl, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

 

16. Aansprakelijkheid:

16.1. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Haagaanplanten.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van haagaanplanten.nl of haar personeel.

16.2.  Haagaanplanten.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

16.3.  Haagaanplanten.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat haagaanplanten.nl is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door haagaanplanten.nl kenbaar behoorde te zijn.

16.4.  Op de wederpartij rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

16.5.  Indien haagaanplanten.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van haagaanplanten.nl beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door haagaanplanten.nl afgesloten verzekering aanspraak geeft.

16.6.  De wederpartij vrijwaart haagaanplanten.nl voor aanspraken van derden jegens haagaanplanten.nl indien haagaanplanten.nl schade veroorzaakt doordat door de wederpartij of door derden die de wederpartij daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij haagaanplanten.nl bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

16.7.  Haagaanplanten.nl is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de wederpartij.

16.8.  Haagaanplanten.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

16.9.  Haagaanplanten is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van beschadiging aan leidingen, kabels e.d. die minder dan 60 cm diep zijn aangelegd.

16.10. Haagaanplanten.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

 

17. Klachten:

17.1.  Klachten over geleverde producten worden door haagaanplanten.nl in behandeling genomen indien:

 • het aankoopbewijs kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat de producten ook daadwerkelijk bij haagaanplanten.nl zijn gekocht;
 • volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overgelegd;
 • ingeval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend
 • ingeval van onzichtbare gebreken, de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de wederpartij het gebrek heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan 4 weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van producten, volledig en duidelijk omschreven bij haagaanplanten.nl zijn ingediend;

17.2.  Bij levering van de producten/materialen zullen haagaanplanten.nl en de wederpartij, indien mogelijk, de producten/materialen zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs.

17.3.  Haagaanplanten.nl reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat haagaanplanten.nl dit binnen twee weken aan de wederpartij weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de wederpartij wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. Haagaanplanten.nl heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De wederpartij verleent in dat geval zijn medewerking.

17.4.  Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de wederpartij niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.

17.5.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

17.6.  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot haagaanplanten.nl. Indien de webwinkel is aangesloten bij de Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel haagaanplanten.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

17.7.  Een klacht schort de verplichtingen van haagaanplanten.nl niet op, tenzij haagaanplanten schriftelijk anders aangeeft.

17.8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door haagaanplanten.nl, zal de haagaanplanten.nl naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of het door de wederpartij voor de desbetreffende goederen betaalde bedrag retourneren.

 

 18. Geschillen:

 18.1. Op de overeenkomsten tussen haagaanplanten.nl en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 18.2   Indien partijen geen oplossing in der minne kunnen vinden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

  19. Aanvullende of afwijkende bepalingen:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegddan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan:          [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

zo werkt haagaanplanten.nl

1.

De bestelde planten worden door ons vers van het land gehaald, 
de kluit wordt vakkundig verpakt en de planten worden klaargemaakt voor transport.

2.

Wij bezorgen de planten bij jou op locatie en planten de verse haagplanten op de gewenste plek. 
 

3.

Nadat de haag is geplant, krijg je van ons garantie en een uitgebreide verzorgingsinstructie. 
Vervolgens geniet je van de nieuwe haag!

Levergebied

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.